"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21+22           Năm 2018 Ngày 13 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2018 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03
20-07-2018 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 . 06
20-07-2018 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X. 09
20-07-2018 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018. 12
20-07-2018 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 28
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-06-2018 Quyết định số 1370/QĐ-UBND Ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 33
05-07-2018 Quyết định số 718/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-08-2018 Quyết định số 483/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuậ. 50
62,486,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner