"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28+29           Năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2021 . 03
03-12-2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước . 10
03-12-2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND Quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh . 12
03-12-2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. 15
03-12-2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 . 17
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 24
03-12-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
03-12-2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 27
03-12-2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 28
03-12-2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021. 29
03-12-2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2019. 44
03-12-2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND Về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các tổ chức hội năm 2021 của tỉnh Bình Thuận . 78
62,486,578 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner