"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 07 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 04
14-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 07
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình. 11
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND về quy định thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1.000; 1/2.000 và 1/5.000 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 54
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 56
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2012. 70
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. 74
22-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. 78
22-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 80
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
15-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam. 85
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-12-2011 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. 90
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
23-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2012. 95
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012. 97
62,558,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner