"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 14 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
30-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012. 16
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
26-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2012. 25
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc gaio dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý. 30
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 55
22-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 75
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2011 Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 78
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
26-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012. 94
26-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2012. 96
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
23-12-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 98
62,345,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner