"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2012 Ngày 25 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND quy định Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
26-06-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2011. 13
26-06-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012. 15
26-06-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về bổ sung ngân sách để đầu tư phát triển năm 2012 từ nguồn quỹ đất còn tồn các năm trước. 20
26-06-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2012. 22
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
03-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011. 26
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về dự toán điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 29
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 34
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 40
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ. 46
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 50
62,388,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner