"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2012 Ngày 30 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 30
19-07-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 36
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
26-06-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2011. 42
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
05-06-2012 Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Bắc Bình. 44
62,347,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner