"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2012 Ngày 03 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
19-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 03
19-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2012 và định hướng đến năm 2020. 07
19-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030. 13
19-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 15
19-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 19
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
12-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 22
12-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 25
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
05-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 29
05-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2012. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2013. 35
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
13-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hàm Tân năm 2011. 49
62,345,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner