Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 19 xuất bản ngày 04-02-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
24-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 06 đến trang 11)
24-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008. (từ trang 12 đến trang 13)
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. (từ trang 14 đến trang 16)
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 17 đến trang 20)
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 21 đến trang 23)
21-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2008. (từ trang 24 đến trang 28)
18-12-2007 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008. (từ trang 29 đến trang 32)
19-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 33 đến trang 34)
21-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (từ trang 35 đến trang 36)
21-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 37)
44,318,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner