Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-01-2016: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. (từ trang 03 đến trang 28)
17-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 29 đến trang 35)
17-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc bổ sung việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách địa phương. (từ trang 36 đến trang 38)
17-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 39 đến trang 42)
17-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 43 đến trang 44)
17-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. (từ trang 45 đến trang 46)
23-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sátcủa HĐND huyện năm 2016. (từ trang 47 đến trang 49)
23-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 50 đến trang 55)
25-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đức Linh. (từ trang 56 đến trang 82)
12-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. (từ trang 83 đến trang 93)
18-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 94)
18-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 95)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 96)
23-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 97)
23-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 98)
23-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
23-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 100)
23-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. (từ trang 101 đến trang 102)
47,673,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner