Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 20 xuất bản ngày 05-02-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chính sách đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 09)
24-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 10 đến trang 12)
24-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bắc Bình. (từ trang 13 đến trang 14)
21-12-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008. (từ trang 15 đến trang 18)
21-12-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
31-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai. (từ trang 21 đến trang 25)
27-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. (từ trang 26 đến trang 27)
31-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2008. (từ trang 28 đến trang 30)
21-12-2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 31)
21-12-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 32)
21-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 33)
39,566,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner