Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 50 xuất bản ngày 01-08-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi điểm a, d khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
09-07-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 24/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 07)
10-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Phan Thiết đến năm 2010. (từ trang 08 đến trang 19)
27-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bắc Bình. (từ trang 20 đến trang 24)
01-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. (từ trang 25 đến trang 34)
30-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tuy Phong giai đoạn 2008 – 2010. (từ trang 35 đến trang 46)
15-07-2008 Quyết định số 1853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh về quy định chế độ kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 47 đến trang 48)
15-07-2008 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (từ trang 49 đến trang 50)
08-07-2008 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp sản xuất nước đá Thạch Long, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. (từ trang 51 đến trang 52)
39,646,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner