Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 51 xuất bản ngày 08-08-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 18)
16-07-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 20)
21-07-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận. (từ trang 21 đến trang 31)
16-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 huyện Đức Linh. (từ trang 32 đến trang 33)
16-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 34 đến trang 36)
16-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn số liệu điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 trên địa bàn huyện Đức Linh. (từ trang 37 đến trang 38)
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Tân. (từ trang 39 đến trang 40)
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với các xã, thị trấn mới điều chỉnh địa giới hành chính. (từ trang 41 đến trang 42)
14-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 43 đến trang 44)
14-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phân khai vốn bổ sung cho các công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 45 đến trang 46)
14-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 47 đến trang 49)
39,567,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner