Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 68 xuất bản ngày 01-11-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
15-10-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 19)
20-10-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 20 đến trang 27)
15-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 28 đến trang 32)
07-10-2008 Quyết định số 2711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương. (từ trang 33 đến trang 46)
14-10-2008 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 47 đến trang 48)
17-10-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 49)
17-10-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 50)
39,765,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner