Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 6-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát. 
26-05-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2010. 
22-05-2008 Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng để thành lập thị trấn Phú Quý thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
22-05-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án phân loại đô thị huyện lỵ Phú Quý đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 
21-05-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc chia tách xã Hàm Đức thành lập 02 đơn vị hành chính mới: xã Hàm Đức và xã Thuận Đức. 
21-05-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch hồ Sông Quao. 
20-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND huyện về việc Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 
20-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
19-05-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
19-05-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát. 
14-05-2008 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành bảo quản thanh long vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
13-05-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 
12-05-2008 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong hủy bỏ văn bản không còn phù hợp. 
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2008 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2008 Quyết định số 1253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2004/QĐ-CT.UBBT ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình phát triển hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tre, lá, gỗ và gốc gỗ giai đoạn 2004 - 2010 tỉnh Bình Thuận. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,765,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner