Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phú Quý. 
15-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành kế hoạch phát triển ngành hải sản từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
02-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2008. 
24-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư XDCB năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai. 
24-07-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 
20-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Quý. 
26-05-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2010. 
20-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND huyện về việc Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 
20-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
18-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Phú Quý. 
18-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý. 
02-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện ban hành trong năm 2007. 
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế khoản 1, điểm 1.1 tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND huyện Phú Quý. 
15-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008. 
11-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008. 
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới xây dựng và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 
09-01-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
27-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
27-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,649,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner