Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
13-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 08)
13-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 17)
13-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 27)
13-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sáchđịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 28 đến trang 37)
13-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh (Khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016) về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. (từ trang 38 đến trang 39)
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 40 đến trang 41)
14-12-2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 42 đến trang 45)
14-12-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 46 đến trang 49)
19-12-2017 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 53)
19-12-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 54 đến trang 55)
13-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 56 đến trang 58)
13-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 59 đến trang 63)
13-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 71)
13-12-2017 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 72 đến trang 78)
01-01-2018 Mục lục số 2017/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần muc lục Công báo năm 2017. (từ trang 79 đến trang 103)
44,342,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner