Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 10-08-2013: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012. (từ trang 04 đến trang 05)
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 06 đến trang 09)
26-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2012. (từ trang 10 đến trang 11)
26-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 12 đến trang 15)
26-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Chợ Lầu. (từ trang 16 đến trang 20)
26-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2-15) của thị trấn Lương Sơn. (từ trang 21 đến trang 24)
22-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2013. (từ trang 25 đến trang 26)
22-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. Và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 27 đến trang 33)
22-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 34 đến trang 35)
22-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 36 đến trang 40)
24-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 41 đến trang 42)
24-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011-2015. (từ trang 43 đến trang 53)
24-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 54 đến trang 58)
15-07-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 59 đến trang 77)
26-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện. (từ trang 78 đến trang 79)
16-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 80 đến trang 83)
16-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013. (từ trang 84 đến trang 85)
16-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2012. (từ trang 86 đến trang 87)
22-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 88 đến trang 91)
22-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam Khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 92)
10-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 93 đến trang 95)
11-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả lấy tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 96 đến trang 98)
44,262,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner