Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 34 xuất bản ngày 19-08-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 07)
03-08-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015. (từ trang 08 đến trang 21)
30-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 22 đến trang 25)
30-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 26 đến trang 28)
05-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết. (từ trang 29 đến trang 37)
05-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. (từ trang 38 đến trang 46)
29-07-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc miễn nhiệm Thường trực HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
29-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thường trực HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
29-07-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
29-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
47,926,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner