Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 39 xuất bản ngày 20-05-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông. (từ trang 03 đến trang 06)
14-04-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 07 đến trang 08)
14-04-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức. (từ trang 09 đến trang 10)
11-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố Phan Thiết. (từ trang 11 đến trang 15)
18-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 16 đến trang 23)
02-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2008. (từ trang 24 đến trang 29)
18-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 30 đến trang 32)
23-04-2008 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh mức chủ động tưới tiêu được ban hành tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 33 đến trang 42)
09-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008. (từ trang 43 đến trang 46)
43,985,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner