Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 26 xuất bản ngày 02-04-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007. (từ trang 03 đến trang 07)
26-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua Các phòng, ban trực thuộc thị xã hàng năm. (từ trang 08 đến trang 22)
22-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện và xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 23 đến trang 37)
23-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 38 đến trang 54)
07-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện Tánh Linh. (từ trang 55 đến trang 56)
02-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. (từ trang 57 đến trang 58)
28-03-2007 Quyết định đính chính số 22/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 23 ngày 11 tháng 3 năm 2007. (trang 59)
44,492,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner