Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 04-02-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển nuôi thủy sản nước ngọt năm 2016. (từ trang 03 đến trang 05)
22-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh. (từ trang 06 đến trang 07)
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. (từ trang 08 đến trang 09)
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 10 đến trang 19)
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. (từ trang 20 đến trang 26)
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 27 đến trang 48)
24-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. (từ trang 49 đến trang 62)
24-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 63 đến trang 70)
12-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Q uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. (từ trang 71 đến trang 81)
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. (từ trang 82 đến trang 85)
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. (từ trang 86 đến trang 92)
19-01-2016 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 93 đến trang 95)
18-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016. (từ trang 96 đến trang 98)
28-12-2015 Quyết định đính chính số 2384/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý đính chính Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. (trang 99)
48,860,259 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner