Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 31 xuất bản ngày 15-12-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chế độ miễn giảm phí bến bãi đối với tàu vận tải hành khách tại Cảng Phan Thiết và Cảng Phú Quý. (từ trang 03 đến trang 04)
30-11-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2002/QĐ-CTUBBT ngày 23/3/2002 và Quyết định số 1196/QĐ-CTUBBT ngày 17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh. (trang 05)
01-12-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 06 đến trang 07)
16-10-2006 Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục. (từ trang 08 đến trang 13)
30-10-2006 Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. (từ trang 14 đến trang 15)
06-12-2006 Quyết định số 1501/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Hàm Tân. (từ trang 16 đến trang 22)
06-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 23 đến trang 29)
01-12-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc thay đổi Điều 3 của Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. (từ trang 30 đến trang 31)
28-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí pa-nô cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 32 đến trang 39)
01-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm. (từ trang 40 đến trang 50)
43,943,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner