Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 02-2016: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2016 Quyết định số 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước năm 2016. 
04-02-2016 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 
04-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2016. 
01-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. 
01-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận. 
21-01-2016 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 
20-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 
19-01-2016 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý. 
30-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016. 
28-12-2015 Quyết định đính chính số 2384/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý đính chính Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 
24-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
24-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,767,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner