Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 9-2016: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-09-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6, Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
06-09-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
31-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
31-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 
25-08-2016 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận. 
24-08-2016 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016. 
24-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
15-08-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. 
12-08-2016 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015. 
08-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thị xã La Gi. 
29-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2015. 
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 
28-07-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân. 
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2016 - 2020. 
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015. 
26-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,765,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner