Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 22 xuất bản ngày 05-10-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng. (từ trang 03 đến trang 13)
30-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. (từ trang 14 đến trang 20)
30-08-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố. (từ trang 21 đến trang 28)
19-06-2006 Quyết định số 770/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. (từ trang 29 đến trang 35)
19-06-2006 Quyết định số 771/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 36 đến trang 47)
08-09-2006 Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Hàm Tân. (từ trang 48 đến trang 53)
05-09-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 54 đến trang 63)
44,318,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner