Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 31 xuất bản ngày 04-08-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống,làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 29)
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2014. (từ trang 30 đến trang 31)
07-07-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. (từ trang 32 đến trang 33)
07-07-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 34 đến trang 38)
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. (từ trang 39 đến trang 40)
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 41 đến trang 45)
27-07-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 46)
27-07-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 47)
27-07-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 48)
27-07-2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
13-07-2015 Quyết định đính chính số 971/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý đính chính Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/6//2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện. (từ trang 50 đến trang 51)
47,968,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner