Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 62 xuất bản ngày 13-12-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 18)
02-12-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 25)
23-11-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 26 đến trang 33)
23-11-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phú Quý. (từ trang 34 đến trang 37)
30-11-2012 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 38 đến trang 47)
13-11-2012 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của HĐND và UBND huyện Tánh Linh. (từ trang 48 đến trang 50)
44,341,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner