Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 20-01-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 03 đến trang 10)
26-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 11 đến trang 14)
26-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 15 đến trang 17)
26-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2012. (từ trang 18 đến trang 19)
26-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. (từ trang 20 đến trang 24)
26-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 25 đến trang 31)
26-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 32 đến trang 40)
23-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 41 đến trang 50)
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 51 đến trang 54)
23-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 55 đến trang 56)
26-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. (từ trang 57 đến trang 64)
29-12-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 65 đến trang 79)
29-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn để lại huyện phân khai. (từ trang 80 đến trang 83)
30-12-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc điều chỉnh mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 84 đến trang 85)
28-12-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giaoi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. (từ trang 86 đến trang 98)
39,815,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner