Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 02-2012: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2012 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 
09-02-2012 Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vu, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết. 
06-02-2012 Quyết định số 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành "Quy chế phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2015". 
06-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 
02-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015. 
30-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 
20-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-01-2012 Quyết định số 15/QĐ-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
19-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 
18-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
18-01-2012 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012. 
16-01-2012 Thông báo số 10/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND huyện. 
13-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. 
12-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc giấy phép kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
09-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 
06-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong. 
05-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2012. 
30-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012. 
30-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,767,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner