Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 6-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-06-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
05-06-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của các Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
01-06-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011-2015. 
01-06-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
29-05-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
28-05-2012 Quyết định đính chính số 1015/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định đính chính Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 và Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND thành phố Phan Thiết. 
23-05-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
22-05-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nghiêm cấm khai thác đất, cát, đá san hô (đá gạo) tại địa phương để đúc đá táp lô. 
21-05-2012 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015". 
21-05-2012 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết. 
21-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-05-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
17-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
15-05-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình thuận. 
09-05-2012 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành "Quy chế liên kết, phối hợp các phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận". 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,565,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner