Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phú Quý. 
23-11-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2012 - 2015. 
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011. 
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
22-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012. 
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2012. 
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 
22-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,648,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner