Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 01-08-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 03 đến trang 11)
15-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 12 đến trang 19)
15-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 20 đến trang 22)
15-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 23 đến trang 26)
15-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 27 đến trang 28)
15-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về đề nghị công nhận thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 29 đến trang 30)
15-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 31 đến trang 34)
19-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 35 đến trang 42)
25-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về mức huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 43 đến trang 49)
25-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 9/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 52)
14-07-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 53 đến trang 56)
11-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Đức Linh. (từ trang 57 đến trang 81)
15-07-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh. (từ trang 82 đến trang 87)
47,941,681 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner