Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 25+26 xuất bản ngày 19-08-2019: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2019 Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh . (từ trang 10 đến trang 97)
07-08-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 56 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 62 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn xổ số kiến thiết năm 2016, 2017, 2018; bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 . (từ trang 64 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 69/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 79/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết . (từ trang 38 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. (từ trang 75 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy đ̣nh mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và đ̣nh mức trang ḅ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên đ̣a bàn tỉnh. (từ trang 19 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 61 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh . (từ trang 25 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 60 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh . (từ trang 12 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh . (từ trang 63 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 72/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 59 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . (trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 76/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh . (từ trang 27 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019. (từ trang 81 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 83 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 43 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 . (từ trang 34 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 74/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh . (từ trang 22 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh . (từ trang 94 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện. (từ trang 45 đến trang 97)
05-08-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . (từ trang 51 đến trang 97)
25-07-2019 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. (từ trang 90 đến trang 97)
39,891,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner