Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 27-08-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 10)
28-07-2015 Nghị quyết số 54/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 11 đến trang 12)
28-07-2015 Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng cuối năm 2015 và bổ sung danh mục các công trình vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. (từ trang 13 đến trang 14)
28-07-2015 Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 15 đến trang 18)
29-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 19 đến trang 21)
29-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 22 đến trang 32)
29-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 33 đến trang 34)
12-08-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. (từ trang 35 đến trang 54)
16-07-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tuy Phong. (từ trang 55 đến trang 61)
10-08-2015 Quyết định số 2057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục tài sản cố định đặc biệt; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 62 đến trang 96)
13-08-2015 Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành. (từ trang 97 đến trang 98)
47,917,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner