Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 6-2006: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-06-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Ban hành chương trình hành động của huyện Tuy Phong về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
09-06-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
02-06-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 
26-05-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 
09-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh tạm thời giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
16-02-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận v/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản. 
14-02-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09-02-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận v/v Hủy bỏ Khoản 3 Điều 4, các Điều 7 và 8 của Quy định về chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003. 
25-01-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý xe công nôngtham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận v/v Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004. 
23-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 về Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. 
17-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. 
17-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh khung mức thu Phí chợ Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-UBBT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
16-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh. 
11-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
11-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TU ngày 05/10/2005 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
11-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình thuận. 
10-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cơ quan cấp tỉnh, huyện. 
05-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,670,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner