Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 18 xuất bản ngày 15-09-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
08-08-2006 Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 09 đến trang 15)
12-07-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. (từ trang 16 đến trang 22)
27-07-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng trên lĩnh vực chống phá rừng theo tinh thần Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg. (từ trang 23 đến trang 32)
04-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 33 đến trang 42)
04-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 43 đến trang 48)
09-08-2006 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 49 đến trang 69)
03-08-2006 Quyết định đính chính số 1595/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. (trang 70)
48,704,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner