Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 27-12-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2014 Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 20)
08-12-2014 Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 21 đến trang 22)
08-12-2014 Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 23 đến trang 26)
08-12-2014 Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 và năm 2015. (từ trang 27 đến trang 37)
08-12-2014 Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015. (từ trang 38 đến trang 39)
08-12-2014 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở. (từ trang 40 đến trang 47)
08-12-2014 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 48 đến trang 51)
08-12-2014 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 52 đến trang 57)
18-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 58 đến trang 65)
18-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 66 đến trang 70)
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 71 đến trang 72)
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 73 đến trang 92)
08-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 93 đến trang 96)
08-12-2014 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 97)
08-12-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
47,926,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner