Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Hàm Thuận Bắc. 
08-09-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 
16-08-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng trên lĩnh vực chống phá rừng theo tinh thần Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg. 
12-07-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 
12-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
18-04-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Bắc. 
17-04-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phân khai vốn hỗ trợ giao thông nông thôn năm 2006. 
01-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng. 
15-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. 
06-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,669,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner