Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 21-01-2015: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2015. (từ trang 03 đến trang 04)
24-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2015. (từ trang 05 đến trang 06)
24-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2015. (từ trang 07 đến trang 09)
24-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 10 đến trang 11)
24-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2015. (từ trang 12 đến trang 17)
19-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 18 đến trang 25)
19-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015. (từ trang 26 đến trang 28)
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2015. (từ trang 29 đến trang 31)
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn và phát triển khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2015 trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 32 đến trang 38)
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện. (từ trang 39 đến trang 49)
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015. (từ trang 50 đến trang 53)
19-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 54 đến trang 66)
19-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2015 và danh mục công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. (từ trang 67 đến trang 69)
25-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2015. (từ trang 70 đến trang 94)
31-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2013. (trang 95)
31-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015. (trang 96)
24-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 97 đến trang 99)
47,926,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner