Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
20-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2013. (từ trang 14 đến trang 17)
20-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 18 đến trang 24)
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2013. (từ trang 25 đến trang 29)
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. (từ trang 30 đến trang 41)
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2013. (từ trang 42 đến trang 45)
25-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 46 đến trang 54)
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện Hàm Tân. (từ trang 55 đến trang 59)
19-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2013. (từ trang 60 đến trang 64)
19-12-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2013. (từ trang 65 đến trang 85)
19-12-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 86 đến trang 89)
28-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh. (từ trang 90 đến trang 95)
20-12-2012 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. (từ trang 96 đến trang 98)
43,943,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner