Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 23-01-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 11)
09-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 12 đến trang 17)
16-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kéo dài thời gian thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 18)
18-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 19 đến trang 20)
18-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 21 đến trang 22)
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua tỷ lệ vốn ngân sách đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Thuận Nam, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 23 đến trang 24)
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015. (từ trang 25 đến trang 27)
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 28 đến trang 33)
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định về định mức khoán chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2015. (từ trang 34 đến trang 39)
18-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2015. (từ trang 40 đến trang 63)
18-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. (từ trang 64 đến trang 67)
31-12-2014 Quyết định số 4315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 68 đến trang 81)
09-01-2015 Quyết định số 83/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. (từ trang 82 đến trang 97)
09-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013. (trang 98)
47,916,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner