Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 59 xuất bản ngày 10-12-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 11)
20-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án thị xã La Gi. (từ trang 12 đến trang 17)
17-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Dân phòng giáp ranh. (từ trang 18 đến trang 23)
19-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 9, 18, 19 và 23 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND huyện Bắc Bình. (từ trang 24 đến trang 27)
11-11-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện Quyết định số 49/2009/QĐ- UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 13/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). (từ trang 28 đến trang 41)
25-11-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân. (từ trang 42 đến trang 49)
17-11-2009 Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 51)
30,699,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner