Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 60 xuất bản ngày 05-09-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 07)
31-07-2007 Nghị quyết số 438/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 08 đến trang 12)
31-07-2007 Nghị quyết số 439/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 13 đến trang 16)
31-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 17 đến trang 18)
31-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Thuận Nam. (từ trang 19 đến trang 25)
31-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 26 đến trang 27)
31-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 28 đến trang 32)
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 33 đến trang 34)
24-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về sửa đổi Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND huyện về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 35 đến trang 37)
24-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 38 đến trang 40)
19-07-2007 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về một số giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (từ trang 41 đến trang 49)
31-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
30,701,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner