Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 22 xuất bản ngày 10-03-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 04 đến trang 05)
31-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2007 của Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã. (từ trang 06 đến trang 07)
22-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện. (từ trang 08 đến trang 11)
25-01-2007 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 Đề án Tin học hóa cơ quan Đảng. (từ trang 12 đến trang 13)
06-03-2007 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 70/2002/QĐ-UBBT ngày 19/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá bán điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 15)
23-01-2007 Quyết định số 227/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày. (từ trang 16 đến trang 21)
31-01-2007 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 22 đến trang 31)
07-02-2007 Quyết định số 372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 32 đến trang 40)
12-02-2007 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú, huyện Tuy Phong. (từ trang 41 đến trang 43)
24-01-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2007. (từ trang 44 đến trang 46)
11-01-2007 Quyết định đính chính số 208/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố. (trang 47)
11-01-2007 Quyết định đính chính số 209/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. (trang 48)
12-01-2007 Quyết định đính chính số 273/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. (trang 49)
25-01-2007 Quyết định đính chính số 323/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (trang 50)
25-01-2007 Quyết định đính chính số 324/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 324/QĐĐC-UBND. (trang 51)
28,799,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner