Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 06 xuất bản ngày 04-01-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 03 đến trang 08)
16-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009. (từ trang 09 đến trang 23)
16-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2009. (từ trang 24 đến trang 28)
16-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 29 đến trang 31)
15-12-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 32 đến trang 38)
04-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND huyện về việc ban hành quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 39 đến trang 40)
10-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh. (từ trang 41 đến trang 47)
08-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009. (từ trang 48 đến trang 49)
08-12-2008 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. (từ trang 50 đến trang 51)
28,691,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner