Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 22 xuất bản ngày 25-03-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 24)
04-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 25 đến trang 26)
04-03-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh và khoản 1, Điều 17 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh. (từ trang 27 đến trang 30)
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về m quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 31 đến trang 36)
11-03-2009 Quyết định số 709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2002/QĐ-CTUBBT ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh về quy định tạm thời mức thu phí dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực. (từ trang 37 đến trang 38)
25-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. (từ trang 39 đến trang 51)
28,690,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner