Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 43 xuất bản ngày 10-08-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. (từ trang 04 đến trang 14)
23-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 15 đến trang 18)
23-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
22-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 huyện Đức Linh. (từ trang 21 đến trang 22)
22-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 23 đến trang 25)
14-07-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 26 đến trang 27)
14-07-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. (từ trang 28 đến trang 32)
16-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 33 đến trang 37)
23-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 38 đến trang 44)
20-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 45 đến trang 46)
20-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI - nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 47 đến trang 48)
10-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 49 đến trang 50)
16-07-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phong. (từ trang 51 đến trang 55)
28,691,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner