Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 35 xuất bản ngày 15-08-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi mức thu Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
30-07-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 11)
21-07-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 12 đến trang 14)
21-07-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. (từ trang 15 đến trang 16)
19-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 17 đến trang 18)
19-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 19 đến trang 23)
19-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 24 đến trang 26)
18-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 27 đến trang 28)
18-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 29 đến trang 32)
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Bình. (từ trang 33 đến trang 40)
14-07-2010 Quyết định số 1544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 về thực hiện Chính sách trợ giá, trợ cước miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (từ trang 41 đến trang 42)
14-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 43)
14-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 44 đến trang 54)
28,642,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner