Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 37 xuất bản ngày 10-09-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
30-08-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 08)
31-08-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 16)
26-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc hủy bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND huyện Hàm Tân. (trang 17)
17-08-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân. (từ trang 18 đến trang 25)
16-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề huyện Tuy Phong. (từ trang 26 đến trang 33)
10-08-2010 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 34 đến trang 37)
20-08-2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 38 đến trang 44)
27-08-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 45 đến trang 49)
28,643,469 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner