Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 5-2007: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2011 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định phạm vi hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
20-04-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đức Linh. 
19-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã. 
19-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Trạm khuyến nông huyện. 
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc điều chỉnh Điều 6, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tuy Phong. 
18-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
17-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị phân vạch điều chỉnh một phần địa giới hành Chính xã Lương Sơn cho xã Sông Bình, xã Hòa Thắng để thành lập thị trấn Lương Sơn. 
17-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị công nhận Lương Sơn là đô thị loại V. 
17-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. 
16-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai đề án tổ chức củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU. 
16-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã La Gi. 
10-04-2007 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn 2020. 
10-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2007. 
05-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
05-04-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2013. 
05-04-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 
04-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Tánh Linh. 
04-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
30-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner